Yes
86% (30 votes)
No
14% (5 votes)
Total votes: 35