Yes
71% (25 votes)
No
29% (10 votes)
Total votes: 35