Yes
24% (8 votes)
No
76% (25 votes)
Total votes: 33