Yes
86% (12 votes)
No
14% (2 votes)
Total votes: 14