Yes
100% (15 votes)
No
0% (0 votes)
Total votes: 15