Yes
22% (4 votes)
No
78% (14 votes)
Total votes: 18