Yes
77% (20 votes)
No
23% (6 votes)
Total votes: 26