Yes
46% (12 votes)
No
54% (14 votes)
Total votes: 26