Yes
68% (17 votes)
No
32% (8 votes)
Total votes: 25