Yes
59% (20 votes)
No
41% (14 votes)
Total votes: 34