Yes
93% (27 votes)
No
7% (2 votes)
Total votes: 29