Yes
4% (3 votes)
No
96% (82 votes)
Total votes: 85