Yes
79% (15 votes)
No
21% (4 votes)
Total votes: 19