Yes
85% (22 votes)
No
15% (4 votes)
Total votes: 26