Yes
17% (2 votes)
No
83% (10 votes)
Total votes: 12