Yes
75% (21 votes)
No
25% (7 votes)
Total votes: 28